Söz Sanatları / Edebi Sanatlar

58

Söz Sanatları / Edebi Sanatlar konusunda önce kısa açıklama yapmakta fayda bulunmaktadır.

Her dil, zaman içinde yazın adamları tarafından işle­ne işlene ifade olanakları genişletilmiş ve iletişimi da­ha güzel sağlayacak bir araç konumuna getirilmiştir. Böylece sözcükler, tekboyutluluktan, tek bir anlamın ya da şeklin karşılığı olmaktan çıkarılıp, birden fazla anlamı karşılayacak biçime gelmiştir. Bu durum, ince duyguların, keskin zekâların ve estetik duyarlığın ürü­nü olan söz sanatlarının ortaya çıkmasına ortam ha­zırlamıştır.

Yazın adamları yapıtlarında, sözcüklerle anlam ve çağrışım ilgileri kurmak; söze güzellik, can­lılık katmak ve sözü daha etkili kılmak için söz sanat­larına başvurmuştur. Dolayısıyla yazınsal yapıtların anlaşılmasında ve yorumlanmasında söz sanatlarının önemli bir yeri vardır. Özellikle Divan edebiyatının an­laşılması için söz sanatlarının çok iyi bilinmesi gerekir. Edebiyatımızın en eski dönemlerinden günümüze ka­dar, özellikle Divan edebiyatında söz sanatlarına bü­yük önem verilmiştir.

Edebî sanatlar farklı biçimlerde sınırlandırılarak anlatılabilir. Biz edebî sanatları, “Mecazlarla İlgili Söz Sanatları”, “anlamla ilgili sanatlar” ve “sözle ilgili sanatlar” olmak üzere üç baş­lık altında inceleyeceğiz. Konular çok uzun olduğundan dolayı her bir konu ayrı atrı incelenecektir. İlgili konu için başlığa tıklayınız. 

Söz Sanatları / Edebi Sanatlar

Mecazlarla İlgili Söz Sanatları

 • Teşbih (Benzetme)
 • İstiare (Eğretileme)
  • 1) Açık İstiare
  • 2) Kapalı İstiare
 • Teşhis ( Kişileştirme)
 • İntak (Konuşturma)
 • Mecazı Mürsel ( Ad Aktarması)
 • Kinaye
 • Tariz (Taş Atma)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here